" Software development teaches you to improve and fine-tune your source code to arrive at the best possible version of your application. Yoga teaches you to improve and fine-tune
your mind-body framework to arrive at the best possible version
of yourself.
-- Bipin Joshi
Software Consultant | Meditation Teacher


Thus said a Yogi ~ Thoughts and musings by Bipin Joshi
Bipin Joshi is an independent software consultant and trainer by profession specializing in Microsoft web development technologies. Having embraced the Yoga way of life he is also a yoga mentor, meditation teacher, and spiritual guide to his students. He is a prolific author and writes regularly about software development and yoga on his websites. He is programming, meditating, writing, and teaching for over 28 years. To know more about him go here. Details about his ASP.NET and Meditation courses are available here and here.


Loading...
ASP.NET ArticlesYoga ArticlesBooksOnline Courses
Perform CRUD operations on JSON data using SQL Server and EF Core -- Part 2
In the previous part of this article we created the Projects table and EF Core classes. Now it's time to create a Web API that performs the CRUD operations on the Projects table.
Posted On : 15 May 2023
Perform CRUD operations on JSON data using SQL Server and EF Core -- Part 1
Non-relational data is quite common these days. Such a non-relational data is often stored in JSON format. There are database engines available that process JSON documents and allow you to work with data using specialized libraries designed for that purpose. However, at times you need to work with relational and non-relational data together in the same application.
Posted On : 01 May 2023
Pass a JSON Web Token (JWT) to minimal API using fetch()
In the previous article we learned to call Web API and minimal API using fetch(). Many a times your APIs are secured using JSON Web Token (JWT) based authentication scheme. And you need to pass the JWT while making API calls. In this part of the article we will learn to do just that.
Posted On : 17 Apr 2023
Call ASP.NET Core Web API and Minimal API using fetch() -- Part 2
In the previous article we created a Web API controller and minimal APIs that perform CRUD operations on the Customers table. Now it's time to call our APIs from our UI. We could have used a plain HTML page for housing the UI elements but we will use the same MVC view that we have created in the previous examples of this series.
Posted On : 03 Apr 2023
Call ASP.NET Core Web API and Minimal API using fetch() -- Part 1
In the previous article we learned how to invoke ASP.NET Core MVC actions using JavaScript fetch(). Now it's time to see how Web APIs and Minimal APIs can be invoked using fetch().
Posted On : 27 Mar 2023
CRUD using fetch() and ASP.NET Core MVC
In the previous article we completed the Razor Pages example that uses fetch() to perform CRUD operations. You can use the same technique to call ASP.NET Core MVC controller actions. In this article we will migrate our Razor Pages code to MVC.
Posted On : 13 Mar 2023
CRUD using fetch() and Razor Pages in ASP.NET Core -- Part 2
In the previous article we created various page handlers that are supposed to be called from the client side script using fetch() method. Now it's time to build the UI by adding the fetch() calls and client side event handlers.
Posted On : 20 Feb 2023
CRUD using fetch() and Razor Pages in ASP.NET Core -- Part 1
In the previous article we discussed the basics of the browser's fetch() API. We also fetched HTML page from the server using GET verb. Now it's time to do something more interesting -- CRUD operations using fetch() and Razor Pages.
Posted On : 31 Jan 2023
Learn to fetch() resources in ASP.NET Core
Making Ajax requests from the client side JavaScript code to the server side resources is extremely common requirement in web applications. Traditionally developers used XMLHttpRequest (XHR) object to accomplish this task. Although you can continue to use XHR there is a better alternative - Fetch API.
Posted On : 15 Jan 2023
Perform Bulk Updates and Deletes in Entity Framework Core
If you are keeping an eye on the new features of EF Core 7, you are probably aware that it includes what is known as Bulk Updates. To that end, this article discusses what bulk updates are and how to use them in your ASP.NET Core applications.
Posted On : 05 Dec 2022
निर्वाण षटक अर्थात शिवस्वरूप आत्मतत्वाची अनुभूती
घेरंड संहितेवरील लेखमालेत आतापर्यंत आपण ध्यानाचे तीन स्तर जाणून घेतले आहेत. ध्यानाचा हा सगळा खटाटोप हा आत्मसाक्षात्कारासाठी आहे हे ही आपण जाणून घेतले आहे. ध्यानाचा टप्पा गाठल्यानंतर आता घेरंड मुनी समाधी आणि मोक्ष या अंतिम टप्प्या विषयी काही सांगणार आहेत. ते काय म्हणतात ते जाणून घेण्यापूर्वी आत्मसाक्षात्कार आणि मोक्ष यांविषयी काही गोष्टींची उजळणी करणे क्रमप्राप्त आहे.
Posted On : 15 May 2023
शंभूजती गोरक्षनाथ अयोनिसंभव अवतरण
ज्या परम दयाळू परमेश्वराने चौऱ्यांशी लक्ष योनींची टाकसाळ सुरु केली तोच या सृष्टीची देखभाल सुद्धा करत असतो. या देखाभालीचाच एक भाग म्हणून मानव जातीच्या उद्धारासाठी तो वेळोवेळी संत, सत्पुरुष निर्माण करत असतो.
Posted On : 04 May 2023
अक्षय तृतीया -- विशेष शिव उपासना
आज अक्षय तृतीया आहे. सर्वप्रथम तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. आज एक शिव उपासना आपण जाणून घेणार आहोत. ही उपासना करण्यासाठी तुम्हाला काही साहित्य लागणारा आहे. शुद्ध पाणी, थोडंसं नागकेसर, फुलं, दीप, धूप अशा गोष्टी लागतील. अर्थात एखादी गोष्ट नसेल तर उगाच बाऊ करण्याची गरज नाही. जे काही मिळेल, सहज उपलब्ध होईल ते साहित्य जमवा.
Posted On : 22 Apr 2023
शांभवी मुद्रेद्वारे कुंडलिनी शक्तीचे सूक्ष्म ध्यान
मागील लेखात आपण घेरंड मुनींनी विषद केलेला तेजोध्यानाच्या तीन पद्धती जाणून घेतल्या. स्थूल आणि तेजोध्यान कथन केल्यावर घेरंड मुनी आता आपल्याला सूक्ष्म ध्यानाविषयी सांगत आहेत.
Posted On : 06 Apr 2023
मूलाधार, मणिपूर आणि आज्ञा चक्रांतील तेजोध्यान अथवा ज्योतीर्ध्यान
लेखमालेत आत्ता पर्यंत आपण घेरंड मुनींनी विषद केलेल्या स्थुलध्यानाच्या दोन पद्धती जाणून घेतल्या आहेत. आता घेरंड मुनी आपल्याला तेजोध्यानाच्या अथवा ज्योतीर्ध्यानाच्या काही पद्धती सांगत आहेत. नावावरून तुमच्या लक्षात आहे असेल की या पद्धतींत प्रकाश किंवा तेज हा ध्यानाचा प्रधान विषय आहे.
Posted On : 24 Mar 2023
योगजीवनातील काही मुलभूत धडे
महाशिवरात्रीमुळे गेले काही आठवडे घेरंड संहिते वरील लेखमाला काहीशी बाजूला पडली होती. महाशिवरात्रीचे पावन पर्व तुम्हा सर्वांनी आपापल्यापरीने आनंदात आणि उत्साहात साजरे केले असणार याची मला खात्री आहे. घेरंड संहितेवरील रेंगाळलेली लेखमाला पुन्हा सुरु करण्याची वेळ आता आली आहे. आतापर्यंत आपण स्थूल ध्यानाविषयी घेरंड मुनींचे विचार जाणून घेतले आहेत.
Posted On : 13 Mar 2023
अजपा अखंडनामाची योगमय क्लुप्ती
आज महाशिवरात्रीच्या शुभ मुहूर्तावर एक गोष्ट सांगणार आहे. काटेकोर भिंगातून पाहायचं म्हटलं तर ही गोष्ट तशी काल्पनिकच म्हणावी लागेल परंतु कुठेतरी खोलवर तिला सत्यतेचा स्पर्श आहे. काल्पनिक की सत्य याबद्दल फार चिकित्सक वृत्ती न दाखवता गोष्टीच्या मूळ गाभ्याकडे लक्ष द्यावे म्हणजे खरे मर्म हाती लागेल.
Posted On : 18 Feb 2023
शिवषडाक्षर महामंत्राचा विनियोग, न्यास इत्यादी सहित जप
काही आठवडे आपण महाशिवरात्री बद्दल माहिती घेत आहोत. मागच्या लेखात आपण शिवषडाक्षर महामंत्राचे महात्म्य जाणून घेतले. पारंपारिक पद्धतीनुसार कोणत्याही मंत्राचा जप करतांना पंचोपचार पूजन, ध्यान, विनियोग, न्यास वगैरे गोष्टी केल्या जातात. आधुनिक काळात बरेच साधक हे सर्व सोपस्कार न करता फक्त मंत्राचा जपच करतात. ज्यांना ह्या गोष्टींत रस आहे आणि त्या करायच्या आहेत त्यांच्यासाठी आजचा लेख उपयोगी पडेल अशी आशा आहे.
Posted On : 10 Feb 2023
महाशिवरात्री २०२३ निमित्त षडाक्षर महामंत्रा विषयी सहा बिंदू
घेरंड संहितेवरील लेखमालेला अल्पसा विराम देऊन आपण महाशिवरात्री बद्दल काही गोष्टी जाणून घेत आहोत. सर्व शिवभक्त महाशिवरात्री २०२३ साजरी करण्यासाठी उत्सुक आहेत. पंचाक्षर अथवा षडाक्षर मंत्र हा भगवान शंकराचा मूलमंत्र. या मंत्राचा महिमा वर्णन सरस्वतीही पूर्णपणे करू शकणार नाही तेथे सामान्य माणसाची तर गोष्टच सोडा. तरीही आजच्या माघ पौर्णिमेच्या आणि रवि पुष्य योगाच्या शुभ दिनी शिव षडाक्षर मंत्राविषयी हे सहा बिंदू सदाशिवाला स्मरून सांगत आहे.
Posted On : 05 Feb 2023
महाशिवरात्री २०२३ निमित्त अजपा ध्यानसाधना
या वर्षी महाशिवरात्री दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२३ रोजी साजरी होणार आहे. एखादा सण, उत्सव किंवा पर्व साजरे करण्याच्या विविध पद्धती असतात. जो-तो आपापल्या श्रद्धेनुसार मार्ग चोखाळत असतो. योगमार्गी साधकांसाठी योगक्रियांचा वापर करून हे पर्व कसे साजरे करता येईल त्याविषयी दोन शब्द.
Posted On : 30 Jan 2023
Beginning Database Programming Using ASP.NET Core 3
(Apress, December 2019)

Hit the ground running with this book to quickly learn the fundamentals of HTML form processing, user authentication, and database CRUD (Create, Read, Update, and Delete) operations using the ASP.NET Core family of technologies. You will utilize cutting-edge and popular technology options from both the server side and client side to help you achieve your web application goals as quickly as possible.
Beginning XML with C# 7
(Apress, November 2017)

Master the basics of XML as well as the namespaces and objects you need to know in order to work efficiently with XML. You'll learn extensive support for XML in everything from data access to configuration, from raw parsing to code documentation. You will see clear, practical examples that illustrate best practices in implementing XML APIs and services as part of your C#-based Windows applications. In this book, you’ll discover the integration of XML with ADO.NET and LINQ as well as additional .NET support for today's RESTful web services and Web API. Written by a Microsoft Certified Professional and developer, this book demystifies everything to do with XML and C# 7.
Beginning SOLID Principles and Design Patterns for ASP.NET Developers
(Apress, March 2016)

This book teaches you all the essential knowledge required to learn and apply time-proven SOLID principles of object-oriented design and important design patterns in ASP.NET 5 (recently renamed ASP.NET Core 1.0) applications. You will learn to write server-side as well as client-side code that makes use of proven practices and patterns. This book contains detailed descriptions of how to apply Creational, Structural and Behavioral GoF design patterns along with some Patterns of Enterprise Application Architecture. Also covered are a few Popular JavaScript code organization techniques and patterns.
Beginning jQuery 2 for ASP.NET Developers
(APress, December 2013)

Beginning jQuery 2 for ASP.NET Developers teaches you to harness the power, versatility and extensibility of jQuery in your ASP.NET Web Forms and ASP.NET MVC applications. By combining jQuery with ASP.NET you get the best of both worlds: the client-side interactivity and responsiveness of JavaScript with the robustness and extensibility of Microsoft's web stack. Beginning jQuery 2 for ASP.NET Developers shows you how.
HTML5 Programming for ASP.NET Developers
(APress, November 2012)

HTML5 Programming for ASP.NET Developers teaches you to harness the power and flexibility of HTML5 in your ASP.NET Web Forms and ASP.NET MVC applications. Focusing on the programmable features of HTML5 that will be most useful to you as an ASP.NET developer, this book will take you straight to the heart of what you can get out of this new technology.
नाथ संकेतींचा दंशु
(फेब्रुवारी २०१५)


कुंडलिनी योगमार्ग विनाकारण गुढतेच्या आणि क्लिष्टतेच्या वलयात झाकोळला गेला आहे. सर्वसामान्य संसारी साधक कुंडलिनी योगमार्गापासून दूरच राहिला आहे. कुंडलिनी योगमार्गाच्या अनेक परंपरा आहेत. त्यांच्या साधनामार्गातही भिन्नता आहे. या सर्व पसार्‍यातून सर्वसामान्य साधकाला समजतील, जमतील आणि फायदा मिळवून देतील अशी मूलतत्वे आणि साधना यांचे सहज सोप्या भाषेत विश्लेषण करणे हे या पुस्तकाचे मुख्य उद्दीष्ट आहे.
शिवोपासना
(मार्च २०११)


भारतवर्षामधे अनादी काळापासून शिवोपासना आणि योग प्रचलित आहे. कूर्म पूराणात निःसंदिग्धपणे असे सांगितले आहे की शंकर हे कलियुगातल्या मानवांसाठीचे दैवत आहे. शिव उपासनेचे योगमार्गावरील महत्व, शिवलिंग, पुजा इत्यादींचा योगशास्त्रीय अर्थ, शैव दर्शनाची मुलतत्वे, रुद्राक्षधारण विधी, कालसापेक्ष शिव उपासना कशी करावी इत्यादी गोष्टी सोप्या भाषेत विशद करणारे पुस्तक.
देवाच्या डाव्या हाती
(प्रथम आवृत्ती - मार्च २००९, द्वितीय आवृत्ती - ऑक्टोबर २०११, तृतीय आवृत्ती - फेब्रुवारी २०१७)


कुंडलिनी योग अध्यात्म जीवनाचा राजमार्ग आहे. जगदंबा कुंडलिनीला जागृत करून तीचे सहस्रार स्थित शिवाशी सामरस्य घडवून आणणे हे कुंडलिनी योगमार्गाचे मुलतत्व. अनेकदा कुंडलिनी योग गूढतेच्या अनावश्यक धुक्याने वेढलेला आठळतो. हा मार्ग फक्त जंगलात वा हिमालयात वास्तव्य करणार्‍या योग्यांसाठीच आहे असा गैरसमज बहुतांशी लोकांमधे आढळतो. देवाच्या डाव्या हाती' या पुस्तकात श्री. बिपीन जोशी यांनी स्वतःचे कुंडलिनी योगमार्गावरील अनुभव विषद केले आहेत. एक नवखा साधक ते योगी या प्रवासात त्यांना कोणत्या अडचणी आल्या, त्यांनी मोठ्या जिद्दीने हा प्रवास कसा पार केला याचे प्रभावी वर्णन या पुस्तकात आढळते. 
Beginning XML with C# 2008: From Novice to Professional
(APress, April 2008)

Beginning XML with C# 2008 focuses on XML and how it is used within .NET 3.5. As you’d expect of a modern application framework, .NET 3.5 has extensive support for XML in everything from data access to configuration, from raw parsing to code documentation. This book demystifies all of this. It explains the basics of XML as well as the namespaces and objects you need to know in order to work efficiently with XML. You will see clear, practical examples that illustrate best practices in action. With this book, you’ll learn everything you need to know from the basics of reading and writing XML data to using the DOM, from LINQ and SQL Server integration to SOAP and web services.
Pro .NET 2.0 XML
(APress, April 2007)

XML is the de facto language for communication within and between distributed applications, whether they are on the Internet or a corporate network. XML is successful because of two strengths: it has a highly-structured human readable format and it can be transmitted as pure text. No matter how disparate applications and their architectures may be, text files can always be read, and therefore can accept XML data. This makes XML-based solutions advantageous over rival technologies like remoting. Pro .NET 2.0 XML is the first book to provide a complete solution to XML on the .NET Framework 2.0 including the new .NET 3.0 extensions that are being released in January 2007. It provides you with everything you need to know to take advantage of XML in every aspect of your job including integration with Windows Communication Foundation.
Developer's Guide to ASP.NET 3.5
(BinaryIntellect Consulting, November 2007)

This book is about ASP.NET 3.5. It teaches you most of the concepts that you need to make yourself up and running with ASP.NET 3.5. It looks at ASP.NET 3.5 as a complete platform for web application development. You will find many topics that are equally applicable in ASP.NET 1.x and 2.0 also. Care has been taken that you need not refer any 1.x or 2.0 book for understanding the concepts. Master ASP.NET 3.5 development using C# and Visual Studio.NET 2008. Learn ASP.NET from ground up. Design professional looking web sites with server controls, Master Pages and Themes. Develop data driven web forms with ADO.NET and data bound controls. Secure your web application with Membership and Roles. Develop AJAX spiced web sites. Write ASMX and WCF services. Understand the configuration, compilation and deployment techniques.
Developer's Guide to ASP.NET 2.0
(BinaryIntellect Consulting, November 2005)

Since Microsoft introduced ASP.NET the overall web application development is revolving around ASP.NET as far as Microsoft product based solutions are concerned. ASP.NET brought a major shift in the way applications are built and deployed. Web applications suddenly became so rich and powerful! Continuing the same wave further Microsoft has introduced ASP.NET 2.0. The new version is totally backward compatible with ASP.NET 1.x. However, it introduces some major enhancements and additions. While building version 2.0 the goal of ASP.NET team within Microsoft has been to reduce the amount of code that developers are writing today to a great degree. Version 2.0 brings more than 40 new controls and provides many new classes and concepts. With these additions ASP.NET 2.0 is poised to be stronger, flexible and powerful than ever before. This book is about ASP.NET 2.0. It teaches you most of the concepts that you need to make yourself up and running with ASP.NET 2.0. There are books that cover just the new additions to ASP.NET infrastructure. This book is different. It looks at ASP.NET 2.0 as a complete platform for web application development. You will find many topics that are equally applicable in ASP.NET 1.x also. Care has been taken that you need not refer to any 1.x book for understanding the concepts.
Pro ADO.NET with VB .NET 1.1
(APress, November 2004)

Calling all VB .NET programmers and web developers! This highly anticipated book provides thorough instruction for using ADO.NET, supported with numerous relevant code examples and extensive technical information. So whether you're developing web applications using ASP.NET, Windows Forms applications, or XML Web Services, you will become adept at maximizing .NET's data access technology. Topics include: ADO.NET data architecture; data readers, adapters, and DataSets; safer development with XML Schemas; data relationships; and ADO.NETs built-in support and performance optimization. With such valuable content, you will come to master a solution-oriented approach to ADO.NET.
Professional ADO.NET with VB.NET
(WROX Press, December 2002)

ADO.NET is Microsoft's latest data access technology and, as an integral part of the .NET Framework, is far more than just an ADO upgrade. ADO.NET provides an extensive set of .NET classes that facilitate efficient access to data in a large variety of sources, enable sophisticated manipulation and sorting of data, and form an important framework within which to implement inter-application communication. This book provides a comprehensive guide to using ADO.NET, with plenty of practical code examples and extensive technical information. Whether you're developing web applications using ASP.NET, Windows Forms applications, or XML Web Services, this book will show you how to use .NET's data access technology to maximum effect. Along the way, it looks at: Understanding the architecture of the ADO.NET data providers, Reading and writing data with data readers, data adapters and DataSets, Making development safer with XML Schemas and strongly typed DataSets, Defining constraints on and relationships between your data, Using ADO.NET's built-in support for transactional processing, Optimizing the performance and security of your ADO.NET applications, Developing your own data provider for a custom data source.
Professional XML for .NET Developers
(WROX Press, December 2001)

XML is now an established technology for the description and transportation of data, and has made a major impact on almost every aspect of software development. When Microsoft introduced the .NET Framework, they took advantage of XML wherever they could. No other technology is so tightly bound with .NET as XML, both at the developer level and underlying the whole framework. This book aims to give the reader enough information to be able to use XML from within the .NET Framework in the most efficient manner possible. It will explain in detail the usage of all the XML-related .NET Framework library classes for the manipulation, validation, transformation, and serialization of XML data, using both C# and Visual Basic .NET. It also looks at how the developer can utilize the full power of XML within the .NET Framework, for example, with the new XML capabilities of ADO.NET and ASP.NET. As is demonstrated, the .NET Framework itself uses XML, in configuration files, meta data, and C#'s XML code documentation mechanism, for example. This book is aimed at intermediate-level programmers who have started on their journey towards .NET development, and who want to see how to use XML within their applications to its best advantage. Basic knowledge of C# or Visual Basic .NET, XML, and XML related technologies (XSLT, XPath, and XML Schemas) is necessary.
Professional ADO.NET
(WROX Press, November 2001)

ADO.NET is Microsoft's latest data access technology and, as an integral part of the .NET Framework, is far more than simply an upgrade of previous incarnations of ADO. ADO.NET provides an extensive set of .NET classes that facilitate efficient access to data from a large variety of sources, enable sophisticated manipulation and sorting of data, and forms an important framework within which to implement inter-application communication and XML Web Services. This book provides a comprehensive guide to using ADO.NET, with plenty of practical code examples, extensive technical information, and a detailed case study. Whether you are developing Web Applications using ASP.NET, Windows Forms applications, or XML Web Services, this book will show you how to utilize .NET's data access technology to maximum effect.

ASP.NET Core and Design Patterns

Build modern professional web applications using ASP.NET Core - MVC, Razor Pages, Blazor, Web API, and Entity Framework Core. Leverage the power of time proven creational, structural, and behavioral design patterns to build ASP.NET Core web apps. Go here to read more.


Kriya and Meditation

Build your personal meditation routine step-by-step for calm and clear mind, improved focus, and blissful inner connection. Learn Ajapa Dhyana along with a set of mantras and mudras. Tap the inner fountain of bliss with the help of time proven yogic wisdom and authentic techniques. You may read more information here.