Thus said a Yogi ~ Thoughts and Musings by Bipin Joshi
Bipin Joshi is an independent software consultant, trainer, author, yoga mentor, and spiritual guide. He is programming and meditating for over 24 years. He helps software developers learn Microsoft web technologies through his .NET knowledge base and instructor-led online courses. Having embraced the Yoga way of life he also teaches Ajapa Yoga to selected individuals. Here you will find his thoughts and musings on technology, yoga, and spirituality. To know more about him go here.

Latest Additions

Loading...
ASP.NET ArticlesYoga ArticlesBooksOnline Courses
Create and Use User Secrets in ASP.NET Core
While developing an ASP.NET Core web application you often come across pieces of information that you wouldn't like to share with others. Consider, for example, a database connection string that contains a user ID and password. You typically store it in appsettings.json file. But when you share your project code with others (say through a version control system) those details are also shared with others. Another example could be access keys or API keys. You might not want to share these details with others. Luckily, ASP.NET Core and Visual Studio provide an easy way to deal with this requirement through what is known as User Secrets.
Posted On : 10 Jun 2019
Understand InProcess and OutOfProcess Hosting Model in ASP.NET Core
Once you finish developing an ASP.NET Core web application, you need to deploy it on a server so that end users can start using it. When it comes to deployment to IIS, ASP.NET Core offers two hosting models namely InProcess and OutOfProcess. In this article you learn about these hosting models and how to configure them.
Posted On : 03 Jun 2019
Multiple implementations of an interface in ASP.NET Core DI container
If you worked with ASP.NET Core before chances are you used ASP.NET Core's dependency injection features. Most commonly you register a single implementation of an interface as a service type. However, at times you may want to register multiple implementations of an interface as service types. In this article you learn how to accomplish the task.
Posted On : 27 May 2019
Dealing with MongoDB DateTime in ASP.NET Core
MongoDB is one of the popular NoSQL databases available today. You can use MongoDB database in your ASP.NET Core applications using MongoDB.Driver NuGet package. I discussed the basics of MongoDB including CRUD operations here and here. Document databases such as MongoDB store data as JSON documents. Although JSON supports basic data types such as string, number, and boolean JSON doesn't support DateTime. So, date-time values are stored as string. In this article we will discuss a few things that you need to take into account while storing date-time values.
Posted On : 20 May 2019
Create AutoPostBack tag helper in ASP.NET Core
In one of my past articles I explained how autopostback can be implemented in ASP.NET Core. If you find yourself using autopostback at many places, you can create a custom tag helper that does the job for you. To that end this article explains how that can be done. This article doesn't discuss the basics of custom tag helpers. If you are not familiar with creating your own tag helpers read this article go get some understanding.
Posted On : 13 May 2019
Store and retrieve files from Azure blob storage
ASP.NET Core web applications often need to store files on the server. One of the approaches to storing files on the server side is to store them into Azure blob storage. For example, you can store documents, audio files, video files, and images into Azure blob storage. This article shows you how to add, download, and remove files from Azure blob storage.
Posted On : 06 May 2019
Load Partial Views using Ajax in ASP.NET Core MVC and Razor Pages
In the previous article we discussed how to use partial views in ASP.NET Core MVC and Razor Pages. Although many a times you would place a partial view on a page at development time, it is also possible to load a partial view programmatically through Ajax. To that end this article shows how that can be done.
Posted On : 29 Apr 2019
Reuse UI with Partial Views in ASP.NET Core MVC and Razor Pages
While developing ASP.NET Core web applications you often need to reuse parts of the user interface across many view or razor pages. There are multiple options to address this requirement simplest being Partial Views. In this article you will learn what partial views are and how to use them in ASP.NET Core MVC and Razor Pages applications.
Posted On : 22 Apr 2019
Use Cache and Distributed Cache Tag Helpers in ASP.NET Core
Web developers often look for opportunities to boost the performance of their web applications. ASP.NET Core provides server side caching in the form of in-memory and distributed cache implementation. Moreover, it offers two Tag Helpers to implement cache HTML content of razor views or razor pages - Cache and Distributed Cache. To that end this article discusses these Tag Helpers in brief.
Posted On : 08 Apr 2019
Handle Unknown Actions in ASP.NET Core MVC
While working with ASP.NET Core MVC, usually you have known number of actions and views. At times you might come across a situation where you need to deal with actions unknown at development time. Let me briefly explain a situation I recently stumbled upon.
Posted On : 25 Mar 2019
नवनाथ पोथीच्या द्विशतक पूर्तीच्या निमित्ताने
नाथ संप्रदायाचे जनक मच्छिंद्रनाथ आणि त्यांचे शिष्य गोरक्षनाथ यांचा काळ साधारण दहावे-अकरावे शतक असा मानला जातो. नाथ पंथ पा मूलतः योगप्रधान शैव संप्रदाय आहे हे स्पष्टच दिसून येते. परंतु कालांतराने त्यात सर्वच देवी-देवतांचा समावेश होत गेला. जेंव्हा एखादी गोष्ट लोकप्रिय होते तेंव्हा आपसूक सार्वजन त्या गोष्टीशी आपले नाते जोडण्यास उत्सुक होतात. त्यांत सामावले जातात. नाथ संप्रदायाच्या बाबतीत सुद्धा असेच काहीसे घडले.
Posted On : 10 Jun 2019
पिपीलिका मार्ग आणि विहंगम मार्ग
योगमार्गावरील साधकाला जर असं विचारले की योगमार्गाचे अंतिम उद्दिष्ट काय तर निर्विकल्प समाधी, कैवल्य, परमपद, शिवत्व वगैरे उत्तरे मिळतील. अंतिम उद्दिष्ट म्हणून ह्या ज्या काही अवस्था शास्त्रग्रंथांत विषद केलेल्या आहेत ती प्राप्त करून घेण्याचे ढोबळमानाने दोन मार्ग जाणकारांनी सांगितले आहेत. एक आहे पिपीलिका मार्ग आणि दुसरा आहे विहंगम मार्ग. याशिवाय मीन मार्ग, मर्कट मार्ग वगैरेही सांगितले जातात परंतु हे दोन प्रधान आहेत.
Posted On : 03 Jun 2019
गोरख कहै सुन रे अवधू जग में ऐसा रहना
आज नाथ सिद्ध श्रीगोरक्षनाथ यांच्या गोरखबानी मधील दोन-तीन उपदेश सूत्र पाहु या. गोरक्षनाथांनी हा उपदेश नाथ संप्रदायातील दीक्षित साधकांसाठी जरी केलेला असला तरी आपल्यापैकी प्रत्येकाला तो मोलाचा ठरावा. आपल्या अवती भवती असंख्य चांगल्या-वाईट लोकांची आणि घटनांची वर्दळ असते. त्या कोलाहलात स्वतःला अलिप्त ठेवणे साधकासाठी आवश्यक ठरते. त्याविषयी गोरक्षनाथ म्हणतात.
Posted On : 20 May 2019
आदी शंकराचार्यांचे अजपाजपस्तोत्र
हजारो वर्षांचा इतिहास असलेली ही भारताची अध्यात्मगाथा म्हणजे केवळ योग-वेदांताची गरुडभरारी नाही. प्रसंगी अनेक खाच-खळग्यातून आणि सांस्कृतिक अतिक्रमणांतून ही भव्य गाथा तावून-सुलाखून निघालेली आहे. अनेक योगी, तपस्वी, मुनी, सिद्ध आणि आचार्यांनी या परंपरेला समृद्ध केलेले आहे. गरज पडल्यास तिचे पुनर्प्रसारण केलेले आहे. जा दिग्गजांपैकी दोन मला विशेष महत्वाचे वाटतात. आज योग-वेदांत-अध्यात्म यांचा जो साचा आपल्याला भारतभर आणि परदेशातही ग्राह्य मानलेला दिसतो त्यात या दोघांचा सिंहाचा वाटा आहे. या दोन व्यक्ती म्हणजे नाथ सिद्ध गोरक्षनाथ आणि आदी शंकराचार्य.
Posted On : 06 May 2019
अजपाचा दैनंदिन संकल्प
माणूस परमेश्वरी शक्तीच्या शोधार्थ मठ-मंदिरे पालथी घालतो. या वणवणीतून कधी काहींना मार्ग सापडतोही परंतु अनेकांच्या पदरी निराशाच पडते. यात त्या मठ-मंदिरांची काही चूक नसते. गल्लत होत असते ती त्या साधकांची. जी गोष्ट अंतरंगात आधी पासूनच अस्तित्वात आहे ती अज्ञानामुळे बाह्य जगतात शोधण्याचा प्रयत्न ते करत असतात.
Posted On : 29 Apr 2019
प्राण आणि अपानाचा यज्ञ
भारतीय अध्यात्मशास्त्रात प्राचीन काळापासून यज्ञाला अतिशय महत्वाचे स्थान आहे. वेद, आगम, निगम यांतील अनेक विधी यज्ञाशिवाय अपूर्ण मानले गेले आहेत. यज्ञाचे हे महत्वाचे स्थान लक्षात घेऊन भगवत गीतेत यज्ञाचे रूपक वापरून अनेक योगप्रक्रियांचे वर्णन आलेले आहे. अभ्यासुंनी त्यादृष्टीने भगवत गीतेचा आणि ज्ञानेश्वरीचा चौथा अध्याय नीट अभ्यासावा म्हणजे श्रीकृष्णाने अर्जुनाला यज्ञांचे जे १०-१२ प्रकार सांगितले आहेत त्यांचा सखोल आध्यात्मिक अर्थ ध्यानी येईल.
Posted On : 22 Apr 2019
आजानुबाहु अवतारी सत्पुरुष
नुकताच १३ एप्रिल २०१९ रोजी श्रीराम नवमीचा उत्सव सर्वत्र साजरा झाला. वाल्मिकी रामायणात श्रीरामाची जी काही शारीरिक वैशिष्ठ्ये सांगितली आहेत त्यांत असा उल्लेख आहे की श्रीराम अजानुबाहू होता. अजानुबाहू म्हणजे असा व्यक्ती की जिचे हात गुढग्याच्याही खालपर्यंत लांब असतात.
Posted On : 15 Apr 2019
चंचलतेचा त्याग करण्याची गरज
या जगाचे निरीक्षण केल्यास आपल्याला असे आढळते की बहुतांश माणसे ही प्रामुख्याने आपली इंद्रिये आणि त्यांचे सुखोपभोग यांच्यासाठीच जगत असतात. थोड्याफार लोकांना इंद्रियजनित सुखाचा तोकडेपणा आणि अशाश्वतपणा जाणवतो. त्यांतील काही लोकं मग अध्यात्ममार्गावर पाऊल ठेवतात. साधनारत होतात. भौतिक सुखांपेक्षा काहीतरी अधिक आनंददायक आहे आणि त्याची प्राप्ती अवश्य केली पाहिजे अशी दृढ इच्छा ज्याला होते तोच खरा या मार्गावर टिकाव धरू शकतो.
Posted On : 08 Apr 2019
यथार्थ ज्ञानासाठी ऋतंभरा प्रज्ञा आवश्यक
मानवी बुद्धी ही एक अद्भुत गोष्ट आहे. जर सोप्या भाषेत बुद्धीची व्याख्या करायची झाली तर असे म्हणता येईल की एकाद्या वस्तूचे ज्ञान प्राप्त करून देणारी शक्ती अथवा सामर्थ्य म्हणजे बुद्धी किंवा प्रज्ञा. सर्वसामान्य माणसाच्या दुर्ष्टीने बघायचे झाले तर त्याला जरी बुद्धी असली तरी त्या बुद्धीचा स्तर माणसामाणसांत भिन्न-भिन्न असतो. एक सोपे उदाहरण घेऊ. समजा एक तेजस्वी हिरा एकाद्या लहान बालकाला दाखवला.
Posted On : 01 Apr 2019
कैवल्यप्राप्तीचे चार अध्याय
महर्षी पतंजालींची योगसूत्रे त्यांच्या सुसूत्र मांडणी आणि अल्प शब्दांत योगगम्य अर्थ प्रस्तुत करण्याबद्दल परीद्ध आहेत. पतंजली मुनींनी आपली सुमारे १९५ सूत्रे चार अध्यायांमध्ये विभागलेली आहेत. त्या चार अध्यायांना समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद, कैवल्यपाद अशी नावे देण्यात आली आहेत.
Posted On : 25 Mar 2019
Beginning XML with C# 7
(Apress, November 2017)

Master the basics of XML as well as the namespaces and objects you need to know in order to work efficiently with XML. You'll learn extensive support for XML in everything from data access to configuration, from raw parsing to code documentation. You will see clear, practical examples that illustrate best practices in implementing XML APIs and services as part of your C#-based Windows applications. In this book, you’ll discover the integration of XML with ADO.NET and LINQ as well as additional .NET support for today's RESTful web services and Web API. Written by a Microsoft Certified Professional and developer, this book demystifies everything to do with XML and C# 7.
Beginning SOLID Principles and Design Patterns for ASP.NET Developers
(Apress, March 2016)

This book teaches you all the essential knowledge required to learn and apply time-proven SOLID principles of object-oriented design and important design patterns in ASP.NET 5 (recently renamed ASP.NET Core 1.0) applications. You will learn to write server-side as well as client-side code that makes use of proven practices and patterns. This book contains detailed descriptions of how to apply Creational, Structural and Behavioral GoF design patterns along with some Patterns of Enterprise Application Architecture. Also covered are a few Popular JavaScript code organization techniques and patterns.
Beginning jQuery 2 for ASP.NET Developers
(APress, December 2013)

Beginning jQuery 2 for ASP.NET Developers teaches you to harness the power, versatility and extensibility of jQuery in your ASP.NET Web Forms and ASP.NET MVC applications. By combining jQuery with ASP.NET you get the best of both worlds: the client-side interactivity and responsiveness of JavaScript with the robustness and extensibility of Microsoft's web stack. Beginning jQuery 2 for ASP.NET Developers shows you how.
HTML5 Programming for ASP.NET Developers
(APress, November 2012)

HTML5 Programming for ASP.NET Developers teaches you to harness the power and flexibility of HTML5 in your ASP.NET Web Forms and ASP.NET MVC applications. Focusing on the programmable features of HTML5 that will be most useful to you as an ASP.NET developer, this book will take you straight to the heart of what you can get out of this new technology.
नाथ संकेतींचा दंशु
(फेब्रुवारी २०१५)


कुंडलिनी योगमार्ग विनाकारण गुढतेच्या आणि क्लिष्टतेच्या वलयात झाकोळला गेला आहे. सर्वसामान्य संसारी साधक कुंडलिनी योगमार्गापासून दूरच राहिला आहे. कुंडलिनी योगमार्गाच्या अनेक परंपरा आहेत. त्यांच्या साधनामार्गातही भिन्नता आहे. या सर्व पसार्‍यातून सर्वसामान्य साधकाला समजतील, जमतील आणि फायदा मिळवून देतील अशी मूलतत्वे आणि साधना यांचे सहज सोप्या भाषेत विश्लेषण करणे हे या पुस्तकाचे मुख्य उद्दीष्ट आहे.
शिवोपासना
(मार्च २०११)


भारतवर्षामधे अनादी काळापासून शिवोपासना आणि योग प्रचलित आहे. कूर्म पूराणात निःसंदिग्धपणे असे सांगितले आहे की शंकर हे कलियुगातल्या मानवांसाठीचे दैवत आहे. शिव उपासनेचे योगमार्गावरील महत्व, शिवलिंग, पुजा इत्यादींचा योगशास्त्रीय अर्थ, शैव दर्शनाची मुलतत्वे, रुद्राक्षधारण विधी, कालसापेक्ष शिव उपासना कशी करावी इत्यादी गोष्टी सोप्या भाषेत विशद करणारे पुस्तक.
देवाच्या डाव्या हाती
(प्रथम आवृत्ती - मार्च २००९, द्वितीय आवृत्ती - ऑक्टोबर २०११, तृतीय आवृत्ती - फेब्रुवारी २०१७)


कुंडलिनी योग अध्यात्म जीवनाचा राजमार्ग आहे. जगदंबा कुंडलिनीला जागृत करून तीचे सहस्रार स्थित शिवाशी सामरस्य घडवून आणणे हे कुंडलिनी योगमार्गाचे मुलतत्व. अनेकदा कुंडलिनी योग गूढतेच्या अनावश्यक धुक्याने वेढलेला आठळतो. हा मार्ग फक्त जंगलात वा हिमालयात वास्तव्य करणार्‍या योग्यांसाठीच आहे असा गैरसमज बहुतांशी लोकांमधे आढळतो. देवाच्या डाव्या हाती' या पुस्तकात श्री. बिपीन जोशी यांनी स्वतःचे कुंडलिनी योगमार्गावरील अनुभव विषद केले आहेत. एक नवखा साधक ते योगी या प्रवासात त्यांना कोणत्या अडचणी आल्या, त्यांनी मोठ्या जिद्दीने हा प्रवास कसा पार केला याचे प्रभावी वर्णन या पुस्तकात आढळते. 
Beginning XML with C# 2008: From Novice to Professional
(APress, April 2008)

Beginning XML with C# 2008 focuses on XML and how it is used within .NET 3.5. As you’d expect of a modern application framework, .NET 3.5 has extensive support for XML in everything from data access to configuration, from raw parsing to code documentation. This book demystifies all of this. It explains the basics of XML as well as the namespaces and objects you need to know in order to work efficiently with XML. You will see clear, practical examples that illustrate best practices in action. With this book, you’ll learn everything you need to know from the basics of reading and writing XML data to using the DOM, from LINQ and SQL Server integration to SOAP and web services.
Pro .NET 2.0 XML
(APress, April 2007)


XML is the de facto language for communication within and between distributed applications, whether they are on the Internet or a corporate network. XML is successful because of two strengths: it has a highly-structured human readable format and it can be transmitted as pure text. No matter how disparate applications and their architectures may be, text files can always be read, and therefore can accept XML data. This makes XML-based solutions advantageous over rival technologies like remoting. Pro .NET 2.0 XML is the first book to provide a complete solution to XML on the .NET Framework 2.0 including the new .NET 3.0 extensions that are being released in January 2007. It provides you with everything you need to know to take advantage of XML in every aspect of your job including integration with Windows Communication Foundation.
Developer's Guide to ASP.NET 3.5
(BinaryIntellect Consulting, November 2007)


This book is about ASP.NET 3.5. It teaches you most of the concepts that you need to make yourself up and running with ASP.NET 3.5. It looks at ASP.NET 3.5 as a complete platform for web application development. You will find many topics that are equally applicable in ASP.NET 1.x and 2.0 also. Care has been taken that you need not refer any 1.x or 2.0 book for understanding the concepts. Master ASP.NET 3.5 development using C# and Visual Studio.NET 2008. Learn ASP.NET from ground up. Design professional looking web sites with server controls, Master Pages and Themes. Develop data driven web forms with ADO.NET and data bound controls. Secure your web application with Membership and Roles. Develop AJAX spiced web sites. Write ASMX and WCF services. Understand the configuration, compilation and deployment techniques.
Developer's Guide to ASP.NET 2.0
(BinaryIntellect Consulting, November 2005)


Since Microsoft introduced ASP.NET the overall web application development is revolving around ASP.NET as far as Microsoft product based solutions are concerned. ASP.NET brought a major shift in the way applications are built and deployed. Web applications suddenly became so rich and powerful! Continuing the same wave further Microsoft has introduced ASP.NET 2.0. The new version is totally backward compatible with ASP.NET 1.x. However, it introduces some major enhancements and additions. While building version 2.0 the goal of ASP.NET team within Microsoft has been to reduce the amount of code that developers are writing today to a great degree. Version 2.0 brings more than 40 new controls and provides many new classes and concepts. With these additions ASP.NET 2.0 is poised to be stronger, flexible and powerful than ever before. This book is about ASP.NET 2.0. It teaches you most of the concepts that you need to make yourself up and running with ASP.NET 2.0. There are books that cover just the new additions to ASP.NET infrastructure. This book is different. It looks at ASP.NET 2.0 as a complete platform for web application development. You will find many topics that are equally applicable in ASP.NET 1.x also. Care has been taken that you need not refer to any 1.x book for understanding the concepts.
Pro ADO.NET with VB .NET 1.1
(APress, November 2004)

Calling all VB .NET programmers and web developers! This highly anticipated book provides thorough instruction for using ADO.NET, supported with numerous relevant code examples and extensive technical information. So whether you're developing web applications using ASP.NET, Windows Forms applications, or XML Web Services, you will become adept at maximizing .NET's data access technology. Topics include: ADO.NET data architecture; data readers, adapters, and DataSets; safer development with XML Schemas; data relationships; and ADO.NETs built-in support and performance optimization. With such valuable content, you will come to master a solution-oriented approach to ADO.NET.
Professional ADO.NET with VB.NET
(WROX Press, December 2002)

ADO.NET is Microsoft's latest data access technology and, as an integral part of the .NET Framework, is far more than just an ADO upgrade. ADO.NET provides an extensive set of .NET classes that facilitate efficient access to data in a large variety of sources, enable sophisticated manipulation and sorting of data, and form an important framework within which to implement inter-application communication. This book provides a comprehensive guide to using ADO.NET, with plenty of practical code examples and extensive technical information. Whether you're developing web applications using ASP.NET, Windows Forms applications, or XML Web Services, this book will show you how to use .NET's data access technology to maximum effect. Along the way, it looks at: Understanding the architecture of the ADO.NET data providers, Reading and writing data with data readers, data adapters and DataSets, Making development safer with XML Schemas and strongly typed DataSets, Defining constraints on and relationships between your data, Using ADO.NET's built-in support for transactional processing, Optimizing the performance and security of your ADO.NET applications, Developing your own data provider for a custom data source.
Professional XML for .NET Developers
(WROX Press, December 2001)

XML is now an established technology for the description and transportation of data, and has made a major impact on almost every aspect of software development. When Microsoft introduced the .NET Framework, they took advantage of XML wherever they could. No other technology is so tightly bound with .NET as XML, both at the developer level and underlying the whole framework. This book aims to give the reader enough information to be able to use XML from within the .NET Framework in the most efficient manner possible. It will explain in detail the usage of all the XML-related .NET Framework library classes for the manipulation, validation, transformation, and serialization of XML data, using both C# and Visual Basic .NET. It also looks at how the developer can utilize the full power of XML within the .NET Framework, for example, with the new XML capabilities of ADO.NET and ASP.NET. As is demonstrated, the .NET Framework itself uses XML, in configuration files, meta data, and C#'s XML code documentation mechanism, for example. This book is aimed at intermediate-level programmers who have started on their journey towards .NET development, and who want to see how to use XML within their applications to its best advantage. Basic knowledge of C# or Visual Basic .NET, XML, and XML related technologies (XSLT, XPath, and XML Schemas) is necessary.
Professional ADO.NET
(WROX Press, November 2001)

ADO.NET is Microsoft's latest data access technology and, as an integral part of the .NET Framework, is far more than simply an upgrade of previous incarnations of ADO. ADO.NET provides an extensive set of .NET classes that facilitate efficient access to data from a large variety of sources, enable sophisticated manipulation and sorting of data, and forms an important framework within which to implement inter-application communication and XML Web Services. This book provides a comprehensive guide to using ADO.NET, with plenty of practical code examples, extensive technical information, and a detailed case study. Whether you are developing Web Applications using ASP.NET, Windows Forms applications, or XML Web Services, this book will show you how to utilize .NET's data access technology to maximum effect.

ASP.NET Core, Design Patterns, Angular

Now a days there are many learning options available to .NET developers. But if you are looking for more structured, code focused, and down-to-earth learning experience we would be happy to help. Instructor-led online courses for individuals and small groups conducted by Bipin Joshi. Get in touch with our web team for registration and more details.
Quality training at reasonable fees
Lots of hands-ons with real-world examples
Small groups / One-to-One


Ajapa Dhyana and Kriya

Now a days there are many learning options available to spiritual seekers. But if you are looking for more structured, authentic, and blissful yogic techniques we would be happy to help. Online course and initiation for individuals and small groups by Bipin Joshi. Get in touch with our web team for registration and more details.
Manage stress and work pressures
Open Chakras and awaken Kundalini
Small groups / One-to-OneSubscribe to our newsletter

Get monthly email updates about my ASP.NET, Yoga, and Spirituality articles as they get added to our websites.

  

Receive Weekly Updates