Thus said a Yogi ~ Thoughts and Musings By Bipin Joshi
Bipin Joshi is an independent software consultant and trainer by profession specializing in Microsoft web development technologies. Having embraced the Yoga way of life he is also a yoga mentor, meditation teacher, and spiritual guide to his students. He is a prolific author and writes regularly about software development and yoga on his websites. He is programming, meditating, writing, and teaching for over 25 years. To know more about him go here.

Latest Articles, Books, Online Courses By Bipin Joshi

Loading...
ASP.NET ArticlesYoga ArticlesBooksOnline Courses
Perform Master Detail CRUD operations in ASP.NET Core (Part 6)
In Part 5 of this series you created three partials namely _ShowTeam, _InsertTeam, and _UpdateTeam. In this part you will add the remaining three partials viz. _ShowTeamMember, _InsertTeamMember, and _UpdateTeamMember. For your quick reference let's take a look at the organization of partials again:
Posted On : 26 Apr 2021
Perform Master Detail CRUD operations in ASP.NET Core (Part 5)
In Part 4 of this article series we added the Main view, _Teams partial, and _TeamMembers partial. Recollect that _Teams partial and _TeamMembers partial show a Team or TeamMember record in read-only, insert, or update mode. This is done with the help of six partials - three belonging to _Teams partial and three belonging to _TeamMembers partial.
Posted On : 12 Apr 2021
Perform Master Detail CRUD operations in ASP.NET Core (Part 4)
In Part 2 and Part 3 of this article series we completed TeamsComtroller and TeamMembersController respectively. All of the controller actions that we wrote so far return Main view. They also supply a MasterDetailViewModel object to the Main view. In this part we will begin developing a set of views and partials that renders the UI of the application.
Posted On : 05 Apr 2021
Perform Master Detail CRUD operations in ASP.NET Core (Part 3)
In the previous part of this article series you created the TeamsController that performs CRUD operations on the Teams table. In this part you will continue to develop the app by creating TeamMembersController. The TeamMembersController performs CRUD operations on the TeamMembers table. Begin by adding TeamMembersController class into the Controllers folder. The following figure shows both the controllers in the Controllers folder.
Posted On : 22 Mar 2021
Perform Master Detail CRUD operations in ASP.NET Core (Part 2)
In the previous part of this article series you were introduced to the sample application we are building. You also created the EF Core model consisting of Team, TeamMember, and AppDbContext classes. In this part we will add TeamsController to the web application perform CRUD operations on the Teams table. Open the same project that we created in the previous part and add two enumerations to the Models folder named DataDisplayModes and DataEntryTargets.
Posted On : 08 Mar 2021
Perform Master Detail CRUD operations in ASP.NET Core (Part 1)
Master-detail pages are quite common in many web applications. There are various approaches to building master-detail pages including server side, client side, and hybrid. There are also many third-party controls and plugins that can be used to accomplish this task. It would be interesting for beginners to learn and understand how master-detail pages work and how they can be developed in ASP.NET Core. To that end this multipart article explains how master-detail pages can be developed using purely server side code without relying on any third-party component or library.
Posted On : 01 Mar 2021
Client Side Form Validations Using TypeScript For Beginners
Validating a data entry form before submitting it to the server is one of the most common task in web applications. In ASP.NET Core you can easily do that with the help of validation attributes and tag helpers. However, at times you need to take charge of the client side validation process and roll out your own strategy to validate the data being submitted to the server. For example, you might be building a SPA and want to validate data using HTML5 features. To that end this article discusses how HTML5 form validation features can be used in TypeScript and ASP.NET Core.
Posted On : 08 Feb 2021
Understand Cascading Parameters and Cascading Values in Blazor
In the previous article we discussed arbitrary parameters and attribute splatting. Now it's time to understand one more aspect of passing values to a Blazor component from the external world - Cascading Parameters and Cascading Values. In all the examples discussed so far, we explicitly set a parameter value from the parent component. This means if we want to pass a value to, say, ten components, we must set a parameter of all the ten components. In such cases Cascading Parameters and Cascading Values come handy. The remainder of this article discusses how.
Posted On : 18 Jan 2021
Use Arbitrary Parameters and Attribute Splatting in Blazor
In the previous article we discussed how parameters can be passed to Blazor component. In the examples discussed so far you created a fixed number of parameters (for example, Value parameter of the Message component) and assigned them some value from the parent component (Index.razor in our examples). What if you want to pass arbitrary number of parameters to a component? That means you won't the exact parameters at development time. The parent component (Index.razor) will set arbitrary parameters on a child component (Message.razor) when the child component is used. This article explores how this can be accomplished.
Posted On : 11 Jan 2021
Pass Parameters to Blazor Components
Blazor apps consist of one or more components. A component can receive data from an external source through parameters. In this article you will learn to add parameters to a Blazor component. You will also learn various ways of setting the parameter values. Begin by creating a new Blazor Server App project in Visual Studio.
Posted On : 29 Dec 2020
महाशिवरात्री २०२१ - अजपा गायत्रीचे षडाक्षर स्वरूप
खरंतर आज महाशिवरात्रीच्या निमित्ताने काही लिहावं वगैरे असा अजिबात विचार नव्हता. काल काही जुन्या स्टुडंटसशी बातचीत झाली आणि त्यांनी आग्रह केला. तरीही इच्छा झाली नाही पण त्यानंतर मनात विचार रेंगाळत राहिला. लिहिण्याची प्रेरणा काही केल्या होत नव्हती. लिहिण्यासारखं तर खुप होतं पण आंतरिक ऊर्मी जाणवत नव्हती. त्यामुळे भगवान शंकरालाच साद घातली. त्याला म्हटलं - "योगीश्रेष्ठा! तूच मला अजपा, कुंडलिनी, योग वगैरे गोष्टींचे बाळकडू पाजले आहेस. तुझा खास दिवस आहे तेंव्हा आता तूच माझ्याकडून दोन शब्द लिहवून घे."
Posted On : 11 Mar 2021
नवीन वर्षी अजपा ध्यानाला पोषक "या" दहा गोष्टी अवश्य करा
नवीन वर्ष सुरु झाले आहे. मागील वर्षाने शिकवलेले धडे घेऊन काहीशा साशंकतेने आणि काहीशा उत्साहाने सर्वांनी नवीन वर्षात पाऊल टाकले आहे. या वर्षी अजपा ध्यानाभ्यास जास्तीत जास्त चांगला व्हावा यासाठी खालील दहा गोष्टीं आवर्जून पाळाव्यात असं मी सांगीन. यांतील अनेक गोष्टी मी मागच्या लेखांतून अनेकवेळा सांगितल्या आहेत परंतु वर्षारंभी त्यांची झटकन उजळणी करण्यास हरकत नसावी.
Posted On : 04 Jan 2021
ताणतणावांपासून मुक्तीसाठी व्हेगस तंत्रिका (Vagus Nerve)
मागील लेखात आपण आनंदाचा D.O.S.E. म्हणजे काय ते जाणून घेतले. आनंदाची प्राप्ती ही जर नाण्याची एक बाजू असेल तर त्या नाण्याची दुसरी बाजू म्हणजे दु:खांपासून निवृत्ती. सुखं आणि दु:खं ही मानवी आयुष्याचा अविभाज्य घटक आहेत. आजकालच्या धावपळीच्या दैनंदिन जीवनशैलीमुळे मानसिक ताणताणाव, चिंता, काळज्या इत्यादी गोष्टींनी माणूस ग्रासून गेला आहे. त्याच्या सुखाचे पारडे हलके होऊन दु:खाचे पारडे जड होऊ लागले आहे. त्यामुळे दु:खांच्या निवृत्तीसाठी प्रथम ताणतणावांपासून मुक्ती आवश्यक आहे हे उघड आहे. पुढे जाण्याआधी प्रथम मानसिक ताणतणाव किंवा स्ट्रेस निर्माण कसा होतो ते थोडक्यात जाणून घेऊया.
Posted On : 29 Dec 2020
योगसाधनेतून आनंदाचा D.O.S.E.
अनादी कालापासून मानवी जीवनात आनंदाची प्राप्ती हे प्रमुख उद्दिष्ठ राहिले आहे. भौतिक सुखांपासून प्राप्त होणारा आनंद अशाश्वत असतो हे ओळखून प्राचीन काळच्या योग्यांनी शाश्वत आनंद किंवा सत-चित-आनंद हे अंतिम ध्येय निश्चित केले आहे. सामान्य योगसाधकाला शाश्वत आनंदाची संकल्पना बुद्धीच्या स्तरावर जरी समजली तरी ती प्रत्यक्षात अनुभवायला त्याला अनेक वर्षांचा कालावधी लागू शकतो. मुख्य म्हणजे शाश्वत आनंदाचा उपभोग घेण्यासाठी स्वतःला तयार करावे लागते. या तयारीचा एक टप्पा म्हणून त्याला मानवी पिंडाच्या आनंदाची पाळेमुळे कशात आहेत त्याचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे. योगशास्त्रात त्या संदर्भात विस्ताराने मार्गदर्शन आहेच परंतु आजच्या आधुनिक विज्ञानाच्या परिभाषेत त्याकडे कशाप्रकारे पाहिले जाते ते थोडक्यात समजावून घेणे उद्बोधक ठरावे.
Posted On : 30 Nov 2020
सोहं सरितेतील आत्मबोध
खळाळून वाहणारी नदी तुम्ही सर्वानीच पाहिली असेल. त्या नदीचे पात्रात असंख्य जलधारा असतात. त्या जालाधारांत असंख्य जलकण असतात. आपल्याला असं वाटतं की कालची ती नदी आणि आजची ती नदी एकच आहेत. परंतु विचार केला असता ध्यानी येईल की कालची गोष्ट तर खुप जुनी झाली, आत्ता काही मिनिटांपूर्वी असलेली ती नदी आणि आत्ता या क्षणी अस्तित्वात असलेली ती नदी या दोन खरंतर पूर्णतः भिन्न आहेत. त्या नदीतील पाणी प्रतिक्षण वाहात आहे.
Posted On : 23 Nov 2020
दिवाळीतील कुल-कुंडलिनी उपासना
तुम्ही सर्व वाचक मंडळी मोठ्या उत्साहाने दिवाळी साजरी करण्यात व्यग्र असणार. तुम्हा सर्वांची दिवाळीच्या शुभमुहूर्तावरील योगोपासना सुद्धा श्रद्धेने सुरु असणार याची मला खात्री आहे. तुमची "दिवाळी स्पेशल" योगसाधना सफळ संपूर्ण होवो ही शुभेच्छा.
Posted On : 16 Nov 2020
"दुसऱ्या" कुंडलिनीची गोष्ट
कुंडलिनी योगमार्गावर जेंव्हा एखादा नवीन साधक येतो तेंव्हा त्याच्या मनावर कळत नकळत काही ठराविक साचेबद्ध गोष्टींचा भडीमार होत असतो. कोण एक कुंडलिनी नामक शक्ती मेरुदंडाच्या खालील भागात असणाऱ्या मुलाधार नामक चाज्रात निवास करत असते. त्या निद्रिस्त शक्तीला योगसाधनेने जागृत करून मुलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर वगैरे चक्रांतून भेदून सहस्रारात घेऊन जाणे म्हणजे कुंडलिनी योग अशी त्याची ढोबळमानाने समजूत होत असते. आता या सगळ्या गोष्टींत काही चुकीचे आहे असं अजिबात नाही. जे सर्व बरोबरच आहे. परंतु ही नाण्याची केवळ एक बाजू आहे.
Posted On : 09 Nov 2020
योगसाधनेतील त्रिविध पीडा - कारण आणि निराकरण
मानवी आयुष्य प्रतिक्षण सुख-दुःखाच्या जात्याखाली भरडले जात असते. माणूस योगमार्गी असो अथवा नसो त्याच्या वाट्याला सुख आणि दुःख ही येतंच असतात. गंमत अशी की सुख आणि दुःख हे दोन्ही जरी मानवी आयुष्याचा अविभाज्य घटक असले तरी माणसाची आंतरिक ओढ मात्र फक्त सुखाकडेच असते. सुखांकडे तो आवड म्हणून पहात असतो तर दुःखांकडे तो अपरिहार्यता म्हणून पहात असतो. असं का बर होत? याचं कारण आत्म्याचा मूळ स्वभाव हा दुःख रहित अर्थात सत-चित-आनंद स्वरूप आहे. माणूस आपल्या अंतरात्म्याच्या मूळ गुणधर्मानुसार सुखांकडे आकर्षित होत असतो तर दुःखांपासून दूर रहाण्याचा त्याचा प्रयत्न असतो.
Posted On : 02 Nov 2020
श्री कुल, काली कुल आणि कुलेश्वरी
आगामी नवरात्रीचे औचित्य साधून आपण गेले काही आठवडे शक्ती उपासने विषयी जाणून घेत आहोत. शक्ती उपासनेचे एक लोकप्रिय स्वरूप म्हणजे दशमहाविद्या. देवीची दहा स्वरूपे अर्थात काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी, आणि कमला म्हणजेच दशमहाविद्या. यांची उपासना ही सामान्य विद्या नाही तर "महा" विद्या आहे. ही दहा देवी स्वरूपे भोग आणि मोक्ष देण्यास सक्षम आहेत.
Posted On : 12 Oct 2020
अगस्ती आणि लोपामुद्रा
वैदिक ऋषींपैकी एक महत्वाचे नाव म्हणजे अगस्ती. परम तपस्वी आणि योगी. नेहमी तपस्येत आणि योगसाधनेत मग्न असणाऱ्या अगस्ती ऋषींना संसारात रस नव्हता. एकदा त्यांना स्वप्नात त्यांच्या पितरांचे दर्शन झाले. त्यांच्या पितराना एका खोल खड्ड्यात उलटे टांगले होते आणि ते यातना भोगत होते. अगस्ती ऋषींनी त्यांना त्यामागचे कारण विचारले. त्यांचे पितर म्हणाले - "तू विवाह न केल्याने आपल्या कुळाचा विस्तार थांबला आहे आणि त्यामुळे आमची अशी दुर्दशा झाली आहे. तू जर विवाह करून संतान उत्पन्न करशील तरच आमची सुटका होईल."
Posted On : 05 Oct 2020
Beginning Database Programming Using ASP.NET Core 3
(Apress, December 2019)

Hit the ground running with this book to quickly learn the fundamentals of HTML form processing, user authentication, and database CRUD (Create, Read, Update, and Delete) operations using the ASP.NET Core family of technologies. You will utilize cutting-edge and popular technology options from both the server side and client side to help you achieve your web application goals as quickly as possible.
Beginning XML with C# 7
(Apress, November 2017)

Master the basics of XML as well as the namespaces and objects you need to know in order to work efficiently with XML. You'll learn extensive support for XML in everything from data access to configuration, from raw parsing to code documentation. You will see clear, practical examples that illustrate best practices in implementing XML APIs and services as part of your C#-based Windows applications. In this book, you’ll discover the integration of XML with ADO.NET and LINQ as well as additional .NET support for today's RESTful web services and Web API. Written by a Microsoft Certified Professional and developer, this book demystifies everything to do with XML and C# 7.
Beginning SOLID Principles and Design Patterns for ASP.NET Developers
(Apress, March 2016)

This book teaches you all the essential knowledge required to learn and apply time-proven SOLID principles of object-oriented design and important design patterns in ASP.NET 5 (recently renamed ASP.NET Core 1.0) applications. You will learn to write server-side as well as client-side code that makes use of proven practices and patterns. This book contains detailed descriptions of how to apply Creational, Structural and Behavioral GoF design patterns along with some Patterns of Enterprise Application Architecture. Also covered are a few Popular JavaScript code organization techniques and patterns.
Beginning jQuery 2 for ASP.NET Developers
(APress, December 2013)

Beginning jQuery 2 for ASP.NET Developers teaches you to harness the power, versatility and extensibility of jQuery in your ASP.NET Web Forms and ASP.NET MVC applications. By combining jQuery with ASP.NET you get the best of both worlds: the client-side interactivity and responsiveness of JavaScript with the robustness and extensibility of Microsoft's web stack. Beginning jQuery 2 for ASP.NET Developers shows you how.
HTML5 Programming for ASP.NET Developers
(APress, November 2012)

HTML5 Programming for ASP.NET Developers teaches you to harness the power and flexibility of HTML5 in your ASP.NET Web Forms and ASP.NET MVC applications. Focusing on the programmable features of HTML5 that will be most useful to you as an ASP.NET developer, this book will take you straight to the heart of what you can get out of this new technology.
नाथ संकेतींचा दंशु
(फेब्रुवारी २०१५)


कुंडलिनी योगमार्ग विनाकारण गुढतेच्या आणि क्लिष्टतेच्या वलयात झाकोळला गेला आहे. सर्वसामान्य संसारी साधक कुंडलिनी योगमार्गापासून दूरच राहिला आहे. कुंडलिनी योगमार्गाच्या अनेक परंपरा आहेत. त्यांच्या साधनामार्गातही भिन्नता आहे. या सर्व पसार्‍यातून सर्वसामान्य साधकाला समजतील, जमतील आणि फायदा मिळवून देतील अशी मूलतत्वे आणि साधना यांचे सहज सोप्या भाषेत विश्लेषण करणे हे या पुस्तकाचे मुख्य उद्दीष्ट आहे.
शिवोपासना
(मार्च २०११)


भारतवर्षामधे अनादी काळापासून शिवोपासना आणि योग प्रचलित आहे. कूर्म पूराणात निःसंदिग्धपणे असे सांगितले आहे की शंकर हे कलियुगातल्या मानवांसाठीचे दैवत आहे. शिव उपासनेचे योगमार्गावरील महत्व, शिवलिंग, पुजा इत्यादींचा योगशास्त्रीय अर्थ, शैव दर्शनाची मुलतत्वे, रुद्राक्षधारण विधी, कालसापेक्ष शिव उपासना कशी करावी इत्यादी गोष्टी सोप्या भाषेत विशद करणारे पुस्तक.
देवाच्या डाव्या हाती
(प्रथम आवृत्ती - मार्च २००९, द्वितीय आवृत्ती - ऑक्टोबर २०११, तृतीय आवृत्ती - फेब्रुवारी २०१७)


कुंडलिनी योग अध्यात्म जीवनाचा राजमार्ग आहे. जगदंबा कुंडलिनीला जागृत करून तीचे सहस्रार स्थित शिवाशी सामरस्य घडवून आणणे हे कुंडलिनी योगमार्गाचे मुलतत्व. अनेकदा कुंडलिनी योग गूढतेच्या अनावश्यक धुक्याने वेढलेला आठळतो. हा मार्ग फक्त जंगलात वा हिमालयात वास्तव्य करणार्‍या योग्यांसाठीच आहे असा गैरसमज बहुतांशी लोकांमधे आढळतो. देवाच्या डाव्या हाती' या पुस्तकात श्री. बिपीन जोशी यांनी स्वतःचे कुंडलिनी योगमार्गावरील अनुभव विषद केले आहेत. एक नवखा साधक ते योगी या प्रवासात त्यांना कोणत्या अडचणी आल्या, त्यांनी मोठ्या जिद्दीने हा प्रवास कसा पार केला याचे प्रभावी वर्णन या पुस्तकात आढळते. 
Beginning XML with C# 2008: From Novice to Professional
(APress, April 2008)

Beginning XML with C# 2008 focuses on XML and how it is used within .NET 3.5. As you’d expect of a modern application framework, .NET 3.5 has extensive support for XML in everything from data access to configuration, from raw parsing to code documentation. This book demystifies all of this. It explains the basics of XML as well as the namespaces and objects you need to know in order to work efficiently with XML. You will see clear, practical examples that illustrate best practices in action. With this book, you’ll learn everything you need to know from the basics of reading and writing XML data to using the DOM, from LINQ and SQL Server integration to SOAP and web services.
Pro .NET 2.0 XML
(APress, April 2007)


XML is the de facto language for communication within and between distributed applications, whether they are on the Internet or a corporate network. XML is successful because of two strengths: it has a highly-structured human readable format and it can be transmitted as pure text. No matter how disparate applications and their architectures may be, text files can always be read, and therefore can accept XML data. This makes XML-based solutions advantageous over rival technologies like remoting. Pro .NET 2.0 XML is the first book to provide a complete solution to XML on the .NET Framework 2.0 including the new .NET 3.0 extensions that are being released in January 2007. It provides you with everything you need to know to take advantage of XML in every aspect of your job including integration with Windows Communication Foundation.
Developer's Guide to ASP.NET 3.5
(BinaryIntellect Consulting, November 2007)


This book is about ASP.NET 3.5. It teaches you most of the concepts that you need to make yourself up and running with ASP.NET 3.5. It looks at ASP.NET 3.5 as a complete platform for web application development. You will find many topics that are equally applicable in ASP.NET 1.x and 2.0 also. Care has been taken that you need not refer any 1.x or 2.0 book for understanding the concepts. Master ASP.NET 3.5 development using C# and Visual Studio.NET 2008. Learn ASP.NET from ground up. Design professional looking web sites with server controls, Master Pages and Themes. Develop data driven web forms with ADO.NET and data bound controls. Secure your web application with Membership and Roles. Develop AJAX spiced web sites. Write ASMX and WCF services. Understand the configuration, compilation and deployment techniques.
Developer's Guide to ASP.NET 2.0
(BinaryIntellect Consulting, November 2005)


Since Microsoft introduced ASP.NET the overall web application development is revolving around ASP.NET as far as Microsoft product based solutions are concerned. ASP.NET brought a major shift in the way applications are built and deployed. Web applications suddenly became so rich and powerful! Continuing the same wave further Microsoft has introduced ASP.NET 2.0. The new version is totally backward compatible with ASP.NET 1.x. However, it introduces some major enhancements and additions. While building version 2.0 the goal of ASP.NET team within Microsoft has been to reduce the amount of code that developers are writing today to a great degree. Version 2.0 brings more than 40 new controls and provides many new classes and concepts. With these additions ASP.NET 2.0 is poised to be stronger, flexible and powerful than ever before. This book is about ASP.NET 2.0. It teaches you most of the concepts that you need to make yourself up and running with ASP.NET 2.0. There are books that cover just the new additions to ASP.NET infrastructure. This book is different. It looks at ASP.NET 2.0 as a complete platform for web application development. You will find many topics that are equally applicable in ASP.NET 1.x also. Care has been taken that you need not refer to any 1.x book for understanding the concepts.
Pro ADO.NET with VB .NET 1.1
(APress, November 2004)

Calling all VB .NET programmers and web developers! This highly anticipated book provides thorough instruction for using ADO.NET, supported with numerous relevant code examples and extensive technical information. So whether you're developing web applications using ASP.NET, Windows Forms applications, or XML Web Services, you will become adept at maximizing .NET's data access technology. Topics include: ADO.NET data architecture; data readers, adapters, and DataSets; safer development with XML Schemas; data relationships; and ADO.NETs built-in support and performance optimization. With such valuable content, you will come to master a solution-oriented approach to ADO.NET.
Professional ADO.NET with VB.NET
(WROX Press, December 2002)

ADO.NET is Microsoft's latest data access technology and, as an integral part of the .NET Framework, is far more than just an ADO upgrade. ADO.NET provides an extensive set of .NET classes that facilitate efficient access to data in a large variety of sources, enable sophisticated manipulation and sorting of data, and form an important framework within which to implement inter-application communication. This book provides a comprehensive guide to using ADO.NET, with plenty of practical code examples and extensive technical information. Whether you're developing web applications using ASP.NET, Windows Forms applications, or XML Web Services, this book will show you how to use .NET's data access technology to maximum effect. Along the way, it looks at: Understanding the architecture of the ADO.NET data providers, Reading and writing data with data readers, data adapters and DataSets, Making development safer with XML Schemas and strongly typed DataSets, Defining constraints on and relationships between your data, Using ADO.NET's built-in support for transactional processing, Optimizing the performance and security of your ADO.NET applications, Developing your own data provider for a custom data source.
Professional XML for .NET Developers
(WROX Press, December 2001)

XML is now an established technology for the description and transportation of data, and has made a major impact on almost every aspect of software development. When Microsoft introduced the .NET Framework, they took advantage of XML wherever they could. No other technology is so tightly bound with .NET as XML, both at the developer level and underlying the whole framework. This book aims to give the reader enough information to be able to use XML from within the .NET Framework in the most efficient manner possible. It will explain in detail the usage of all the XML-related .NET Framework library classes for the manipulation, validation, transformation, and serialization of XML data, using both C# and Visual Basic .NET. It also looks at how the developer can utilize the full power of XML within the .NET Framework, for example, with the new XML capabilities of ADO.NET and ASP.NET. As is demonstrated, the .NET Framework itself uses XML, in configuration files, meta data, and C#'s XML code documentation mechanism, for example. This book is aimed at intermediate-level programmers who have started on their journey towards .NET development, and who want to see how to use XML within their applications to its best advantage. Basic knowledge of C# or Visual Basic .NET, XML, and XML related technologies (XSLT, XPath, and XML Schemas) is necessary.
Professional ADO.NET
(WROX Press, November 2001)

ADO.NET is Microsoft's latest data access technology and, as an integral part of the .NET Framework, is far more than simply an upgrade of previous incarnations of ADO. ADO.NET provides an extensive set of .NET classes that facilitate efficient access to data from a large variety of sources, enable sophisticated manipulation and sorting of data, and forms an important framework within which to implement inter-application communication and XML Web Services. This book provides a comprehensive guide to using ADO.NET, with plenty of practical code examples, extensive technical information, and a detailed case study. Whether you are developing Web Applications using ASP.NET, Windows Forms applications, or XML Web Services, this book will show you how to utilize .NET's data access technology to maximum effect.

ASP.NET Core and Design Patterns

Now a days there are many learning options available to .NET developers. But if you are looking for more structured, code intensive, and down-to-earth learning experience we would be happy to help. Instructor-led online courses for individuals and small groups conducted by Bipin Joshi. Get in touch with our web team for registration and more details.
Quality training at reasonable fees
Lots of hands-ons with real-world examples
One-to-One / Small Groups


Ajapa Meditation and Kundalini Yoga

Now a days there are many learning options available to spiritual seekers. But if you are looking for more structured, authentic, and blissful meditative yogic techniques we would be happy to help. Online guidance and mentoring for selected individuals by Bipin Joshi. Get in touch with our web team for registration and more details.
Manage stress and work pressures
Open Chakras and awaken Kundalini
One-to-One guidance and mentoring