Thus said a Yogi ~ Thoughts and Musings By Bipin Joshi
Bipin Joshi is an independent software consultant and trainer by profession specializing in Microsoft web development technologies. Having embraced the Yoga way of life he is also a yoga mentor, meditation teacher, and spiritual guide to his students. He is a prolific author and writes regularly about software development and yoga on his websites. He is programming, meditating, writing, and teaching for over 25 years. To know more about him go here.

Latest Additions

Loading...
ASP.NET ArticlesYoga ArticlesBooksOnline Courses
Various ways of redirecting a request in ASP.NET Core
ASP.NET Core web applications often need to redirect a request to another resource based on some condition. There are multiple ways in which you can accomplish this task in ASP.NET Core MVC and Razor Pages. To that end this article discusses them with examples.
Posted On : 05 Jul 2020
Dealing with JSON serialization and camel casing in ASP.NET Core
ASP.NET Core Web APIs and controllers often need to serialize JSON data to JavaScript clients. On the server side your C# classes typically use Pascal Casing to name properties whereas JavaScript code often uses Camel Casing for property names. Therefore it would be worthwhile to take a quick look at how ASP.NET Core serializes data in JSON format from Web API and MVC controllers.
Posted On : 15 Jun 2020
Use Generics in TypeScript
In the previous part of this article and video series you learned about various types of decorators. Continuing our learning further this part discusses how generics can be utilized in TypeScript. If you are a C# developer chances are you already know generics. You can use that concept in TypeScript also. To that end this article discusses a few examples that show how to put generics to use in TypeScript classes and methods.
Posted On : 01 Jun 2020
Create property and method decorators in TypeScript
In the previous part of this article and video series you were introduced to TypeScript decorators. You know that decorators come in different flavors such as class, property, method, accessor, and parameter decorators. You also learned to create class decorators. Continuing our learning further this part shows you how to create property and method decorators.
Posted On : 25 May 2020
Create class decorators in TypeScript
In the previous part of this article and video series you learned about TypeScript inheritance. In this article you will learn about a feature of TypeScript that allows you to annotate and modify classes and class members. This feature is called Decorators. Decorators is an experimental feature and you need to enable them in your TypeScript configuration file. You will find TypeScript decorators analogous to C# attributes in that they form the metadata of a class and class members.
Posted On : 18 May 2020
Use inheritance, abstract classes, and polymorphism in TypeScript
Object oriented programming languages such as C# allow you to inherit functionality from base class. TypeScript also offers inheritance capabilities so that your classes can inherit from other classes. TypeScript doesn't support multiple inheritance (although your class can implement multiple interfaces). You can also create abstract classes - classes that can't be instantiated on their own; they must be inherited in other classes. In this article you will learn all these aspects of TypeScript inheritance.
Posted On : 04 May 2020
TypeScript class for UI callback functions and the Web API
In the previous part of this article and video series you developed a TypeScript class that invokes an ASP.NET Core Web API using XMlHttpRequest object. Recollect from the previous part that the EmployeeApiClient class expects a few callback functions. These callback functions receive the response returned by the Employees Web API and display it on to the web page. In this part you will create another TypeScript class that houses those callback functions. You will also create the Employees Web API that performs the CRUD operations. Finally, you will test the functioning of both the TypeScript classes (and the Employees Web API) by calling their methods from a web page.
Posted On : 27 Apr 2020
Create a TypeScript class to invoke ASP.NET Core Web API
In the previous part of this series you learned about TypeScript functions. Now it's time to peek into some more interesting features. To that end this part discuses three of them - interfaces, classes, and inheritance. You will build a fully functional class that helps you invoke an ASP.NET Core Web API. You then perform CRUD operations using the class developed in this exercise.
Posted On : 20 Apr 2020
Video : Essentials of TypeScript Functions
This is a companion video to "Essentials of TypeScript Functions".
Posted On : 14 Apr 2020
Essentials of TypeScript Functions
In the previous article of this series you learned about TypeScript variables and their data types. A common JavaScript construct is function. And TypeScript has some interesting features to offer when it comes to creating functions. Specifically this article covers function return types, optional parameters, default parameters, rest parameters, and callbacks.
Posted On : 13 Apr 2020
श्रावणातील अजपा जप
पुढील आठवड्यात आपल्याकडे श्रावण मास सुरु होत आहे. एकूणच या काळात बरेच सण येत असले तरी श्रावण खऱ्या अर्थाने भगवान शंकराचा महिना आहे. श्रावणातील शिवोपासनेची लज्जत काही औरच असते. तसं कोरड्या तर्काने बघायचं झालं तर कोणत्याही देवतेच्या भक्ती करता, उपासने करता कोणत्या मुहूर्ताची गरज नसते. मनात श्रद्धा आणि भक्ती असली की झाले. एका तोंडाने म्हाणायचे की परमेश्वर सदासर्वकाळ सृष्टीच्या कणाकणात ओतप्रोत भरलेला आहे आणि दुसऱ्या तोंडाने म्हणायचं की अमुक एका महिन्यात तो लवकर प्रसन्न होतो. वरकरणी हा विरोधाभास वाटणे स्वाभाविक आहे.
Posted On : 13 Jul 2020
गुरुपौर्णिमेच्या निमित्ताने...
आज ५ जुलै २०२० रोजी गुरुपौर्णिमा आहे. आधुनिक काळात गुरुचे आणि शिष्यांचे स्वरूपही बदलले आहे. आधुनिक विज्ञान आणि तंत्रज्ञानामुळे भौतिक ज्ञानाची व्याख्या आणि कक्षा विस्तारित झाली आहे. ज्ञान जतन करण्याचे आणि प्रसारित करण्याचे अनेकानेक प्रकार आज उपलब्ध झालेले आहेत. आधुनिक भोगवादी जीवनशैलीचा प्रचंड रेटा सर्वच स्तरांवर सहन करावा लागत आहे. अशा वेळी गुरु-शिष्य स्वरूप आणि संबंध यांत कालसापेक्ष बदल न घडतील तरच नवल.
Posted On : 05 Jul 2020
योगसाधनेला पोषक सहा गुण
कोण्या एका गावात एक सोनार आपल्या पत्नी आणि मुलांसह रहात होता. एक दिवस नेहमी प्रमाणे तो आपल्या दैनंदिन कामकाजात व्यग्र होता. दुपारच्या जेवणाच्या वेळी काही निवांत क्षण अनुभवत असतांना जणू चमत्कार घडला. त्या सोनाराची जीभ अचानक उचलली गेली आणि टाळूला घट्ट चिकटली आणि त्याला खेचरी मुद्रा लागली. डोळे उफराटे होऊन शांभवी मुद्रा लागली. तो देहभान विसरला.
Posted On : 15 Jun 2020
अजपा साधकांसाठी पंचीकरण रहस्य
म्हणता म्हणता पावसाळा येऊन ठेपला आहे. उकाडा कमी होऊन हवामान जरा सुखकारक बनले आहे. पहाटे-पहाटे पक्ष्यांची ऐकत राहावीशी वाटणारी किलबिल आता कानावर पडू लागली आहे. थंड पावसाळी हवेची हवीहवीशी वाटणारी झुळूक शरीर-मन सुखावून जात आहे.
Posted On : 08 Jun 2020
योगक्रिया युक्त साधकालाच सफलतेची प्राप्ती
आपण जेंव्हा एखादे कार्य हाती घेत असतो तेंव्हा आपल्या मनात काहीतरी उद्दिष्ठ असते. त्या उद्दिष्ठाच्या पुर्तीकडे लक्ष ठेऊन आपण ते कार्य करत असतो. मधून मधून आपण त्या कार्याचे अवलोकन करत असतो आणि ठरवलेल्या उद्दिष्ठाच्या आपण किती जवळ पोहोचलो आहोत किंवा भरकटले आहोत त्याची चाचपणी करत असतो. सर्वसामान्य भौतिक गोष्टींच्या दृष्टीने हा प्रकार ठीक आहे कारण बहुतेक वेळा आपल्याला आपले उद्दिष्ठ नीट माहित असते.
Posted On : 25 May 2020
संचित पापांचा नाश करणारी नादानुसंधान साधना
भारतीय अध्यात्माचा विषय म्हटला की त्यात पाप आणि पुण्य या संकल्पना हमखास आढळतात. अनेक प्राचीन ग्रंथांतून या संकल्पनांचा उहापोह केलेला आढळतो. पाप म्हणजे नक्की काय आणि पुण्य म्हणजे नक्की काय हा एक वेगळ्या चर्चेचा विषय होऊ शकेल. अर्थात येथे आपल्याला अशा कोणत्याही चर्चा-चर्वणात जायची गरज नाही. आपापल्या मनात पाप आणि पुण्य यांच्या ज्या काही संकल्पना आहेत त्यांच्या अनुषंगाने एक गोष्ट मात्र सर्वांनाच करावीशी वाटत असते ती म्हणजे पापांचा समूळ नाश. पापांचा नाश आणि पुण्यांची वृद्धी ही सुखाला कारक ठरणारी गोष्ट असल्याने पुण्यकर्म करण्याबरोबरच जाणते-अजाणते पणी जे पापाचरण घडले आहे त्याचे काही ना काही उपायांनी क्षालन करावे अशी प्रत्येक अध्यात्म साधकाची इच्छा असते.
Posted On : 18 May 2020
स्थूल, सूक्ष्म, कारण देहातील अजपा स्पंद
अजपा साधना ही वरकरणी जरी अतिशय साधी आणि सोपी क्रिया वाटत असली तरी या क्रियेमध्ये अंतरंगात खोल बुडी मारून तेथील ज्ञानरुपी मोती मिळवण्याचे सामर्थ्य आहे. मानवी पिंडा द्वारे घडणाऱ्या श्वासांचे अनुसंधान म्हणजे अजपा अशी उथळ व्याख्या करून चालणार नाही. साधनेच्या सुरवातीच्या काळात भौतिक पिंडाच्या दृष्टीने जरी ही व्याख्या बरोबर असली तरी जसजशी साधना दृढ होत जाते तसतशी अजपाची व्याप्ती किती मोठी आहे ते तुमच्या ध्यानी येईल.
Posted On : 04 May 2020
बिझी लोकांसाठी अजपाचे विशेष लघु आवर्तन
आधुनिक काळातील बहुतेक लोकांची जीवनशैली ही अत्यंत धकाधकीची आणि व्यस्त झालेली आहे. स्वतःसाठी दोन-पाच मिनिटेही काढणे लोकांना अवघड झाले आहे. अहोरात्र कशाततरी "बिझी" राहायचे हा संदेश आधुनिक जीवनशैलीने मानवी मनावर जणू गोंदवलेला आहे. त्यामुळे सध्या गंमत काय होते आहे पहा. एरवी माणसं तथाकथित "बिझी" पणाच्या ओझ्याखाली दैनंदिन जीवनाचे गाडे ओढत असतात.
Posted On : 20 Apr 2020
अजपा साधनेची दहा सोपी व्हेरीएशन्स
मानवी स्वभावाचे एक वैशिष्ठ्य असे की त्याला एक गोष्ट बराच काळ केली की तिचा कंटाळा येऊ लागतो. योगसाधना सुद्धा त्याला अपवाद नाही. विशेषतः ध्यानात्मक साधना ह्या काहीशा passive असल्याने बऱ्याच साधकांना काही महिन्यांच्या अभ्यासानंतर त्या कंटाळवाण्या वाटू लागता. याचा परिणाम असा होतो की साधना यांत्रिक बनते आणि साधक ती सोडून देण्याची शक्यता बळावते. आपली योगसाधना ताजी टवटवीत कशी ठेवायची हे सुद्धा एक कसब आहे. प्रत्येकाने त्या बाबतीत थोडी कल्पकता जोपासण्याची गरज आहे ज्याद्वारे साधनेच्या मूळ उद्दिष्टात बदल न घडता त्यात नाविन्य टिकून राहील.
Posted On : 13 Apr 2020
मुख्य साधनेची भक्कम बैठक आवश्यक
सध्या सगळेच जण काहीशा तणावाच्या आणि अनिश्चिततेच्या कालखंडातून जात आहेत. अजपा साधकाने ह्या प्रतिकूल कालखंडाचा वापर साधना अनुकूल कशी करता येईल त्याकडे लक्ष दिले पाहिजे. भगवत गीता आणि ज्ञानेश्वरी मध्ये समत्व बुद्धीची जी महती सांगितली आहे ती अशा प्रतिकूल काळात विशेष रूपाने जाणवल्याशिवाय रहात नाही. चढ आणि उतार हे मानवी आयुष्याचा अविभाज्य भाग आहेत हे सर्वांनाच माहित असते परंतु जेंव्हा तशा खाच खाचखळग्यांतून जायची वेळ येते तेंव्हा भल्या भल्यांची बुद्धी सहज भरकटते. समानता तर सोडाच पण सामान्य विवेक सुद्धा माणसांना रहात नाही. त्या अनुषंगाने मग काम-क्रोध-मोह इत्यादी विकार बळावतात.
Posted On : 06 Apr 2020
Beginning XML with C# 7
(Apress, November 2017)

Master the basics of XML as well as the namespaces and objects you need to know in order to work efficiently with XML. You'll learn extensive support for XML in everything from data access to configuration, from raw parsing to code documentation. You will see clear, practical examples that illustrate best practices in implementing XML APIs and services as part of your C#-based Windows applications. In this book, you’ll discover the integration of XML with ADO.NET and LINQ as well as additional .NET support for today's RESTful web services and Web API. Written by a Microsoft Certified Professional and developer, this book demystifies everything to do with XML and C# 7.
Beginning SOLID Principles and Design Patterns for ASP.NET Developers
(Apress, March 2016)

This book teaches you all the essential knowledge required to learn and apply time-proven SOLID principles of object-oriented design and important design patterns in ASP.NET 5 (recently renamed ASP.NET Core 1.0) applications. You will learn to write server-side as well as client-side code that makes use of proven practices and patterns. This book contains detailed descriptions of how to apply Creational, Structural and Behavioral GoF design patterns along with some Patterns of Enterprise Application Architecture. Also covered are a few Popular JavaScript code organization techniques and patterns.
Beginning jQuery 2 for ASP.NET Developers
(APress, December 2013)

Beginning jQuery 2 for ASP.NET Developers teaches you to harness the power, versatility and extensibility of jQuery in your ASP.NET Web Forms and ASP.NET MVC applications. By combining jQuery with ASP.NET you get the best of both worlds: the client-side interactivity and responsiveness of JavaScript with the robustness and extensibility of Microsoft's web stack. Beginning jQuery 2 for ASP.NET Developers shows you how.
HTML5 Programming for ASP.NET Developers
(APress, November 2012)

HTML5 Programming for ASP.NET Developers teaches you to harness the power and flexibility of HTML5 in your ASP.NET Web Forms and ASP.NET MVC applications. Focusing on the programmable features of HTML5 that will be most useful to you as an ASP.NET developer, this book will take you straight to the heart of what you can get out of this new technology.
नाथ संकेतींचा दंशु
(फेब्रुवारी २०१५)


कुंडलिनी योगमार्ग विनाकारण गुढतेच्या आणि क्लिष्टतेच्या वलयात झाकोळला गेला आहे. सर्वसामान्य संसारी साधक कुंडलिनी योगमार्गापासून दूरच राहिला आहे. कुंडलिनी योगमार्गाच्या अनेक परंपरा आहेत. त्यांच्या साधनामार्गातही भिन्नता आहे. या सर्व पसार्‍यातून सर्वसामान्य साधकाला समजतील, जमतील आणि फायदा मिळवून देतील अशी मूलतत्वे आणि साधना यांचे सहज सोप्या भाषेत विश्लेषण करणे हे या पुस्तकाचे मुख्य उद्दीष्ट आहे.
शिवोपासना
(मार्च २०११)


भारतवर्षामधे अनादी काळापासून शिवोपासना आणि योग प्रचलित आहे. कूर्म पूराणात निःसंदिग्धपणे असे सांगितले आहे की शंकर हे कलियुगातल्या मानवांसाठीचे दैवत आहे. शिव उपासनेचे योगमार्गावरील महत्व, शिवलिंग, पुजा इत्यादींचा योगशास्त्रीय अर्थ, शैव दर्शनाची मुलतत्वे, रुद्राक्षधारण विधी, कालसापेक्ष शिव उपासना कशी करावी इत्यादी गोष्टी सोप्या भाषेत विशद करणारे पुस्तक.
देवाच्या डाव्या हाती
(प्रथम आवृत्ती - मार्च २००९, द्वितीय आवृत्ती - ऑक्टोबर २०११, तृतीय आवृत्ती - फेब्रुवारी २०१७)


कुंडलिनी योग अध्यात्म जीवनाचा राजमार्ग आहे. जगदंबा कुंडलिनीला जागृत करून तीचे सहस्रार स्थित शिवाशी सामरस्य घडवून आणणे हे कुंडलिनी योगमार्गाचे मुलतत्व. अनेकदा कुंडलिनी योग गूढतेच्या अनावश्यक धुक्याने वेढलेला आठळतो. हा मार्ग फक्त जंगलात वा हिमालयात वास्तव्य करणार्‍या योग्यांसाठीच आहे असा गैरसमज बहुतांशी लोकांमधे आढळतो. देवाच्या डाव्या हाती' या पुस्तकात श्री. बिपीन जोशी यांनी स्वतःचे कुंडलिनी योगमार्गावरील अनुभव विषद केले आहेत. एक नवखा साधक ते योगी या प्रवासात त्यांना कोणत्या अडचणी आल्या, त्यांनी मोठ्या जिद्दीने हा प्रवास कसा पार केला याचे प्रभावी वर्णन या पुस्तकात आढळते. 
Beginning XML with C# 2008: From Novice to Professional
(APress, April 2008)

Beginning XML with C# 2008 focuses on XML and how it is used within .NET 3.5. As you’d expect of a modern application framework, .NET 3.5 has extensive support for XML in everything from data access to configuration, from raw parsing to code documentation. This book demystifies all of this. It explains the basics of XML as well as the namespaces and objects you need to know in order to work efficiently with XML. You will see clear, practical examples that illustrate best practices in action. With this book, you’ll learn everything you need to know from the basics of reading and writing XML data to using the DOM, from LINQ and SQL Server integration to SOAP and web services.
Pro .NET 2.0 XML
(APress, April 2007)


XML is the de facto language for communication within and between distributed applications, whether they are on the Internet or a corporate network. XML is successful because of two strengths: it has a highly-structured human readable format and it can be transmitted as pure text. No matter how disparate applications and their architectures may be, text files can always be read, and therefore can accept XML data. This makes XML-based solutions advantageous over rival technologies like remoting. Pro .NET 2.0 XML is the first book to provide a complete solution to XML on the .NET Framework 2.0 including the new .NET 3.0 extensions that are being released in January 2007. It provides you with everything you need to know to take advantage of XML in every aspect of your job including integration with Windows Communication Foundation.
Developer's Guide to ASP.NET 3.5
(BinaryIntellect Consulting, November 2007)


This book is about ASP.NET 3.5. It teaches you most of the concepts that you need to make yourself up and running with ASP.NET 3.5. It looks at ASP.NET 3.5 as a complete platform for web application development. You will find many topics that are equally applicable in ASP.NET 1.x and 2.0 also. Care has been taken that you need not refer any 1.x or 2.0 book for understanding the concepts. Master ASP.NET 3.5 development using C# and Visual Studio.NET 2008. Learn ASP.NET from ground up. Design professional looking web sites with server controls, Master Pages and Themes. Develop data driven web forms with ADO.NET and data bound controls. Secure your web application with Membership and Roles. Develop AJAX spiced web sites. Write ASMX and WCF services. Understand the configuration, compilation and deployment techniques.
Developer's Guide to ASP.NET 2.0
(BinaryIntellect Consulting, November 2005)


Since Microsoft introduced ASP.NET the overall web application development is revolving around ASP.NET as far as Microsoft product based solutions are concerned. ASP.NET brought a major shift in the way applications are built and deployed. Web applications suddenly became so rich and powerful! Continuing the same wave further Microsoft has introduced ASP.NET 2.0. The new version is totally backward compatible with ASP.NET 1.x. However, it introduces some major enhancements and additions. While building version 2.0 the goal of ASP.NET team within Microsoft has been to reduce the amount of code that developers are writing today to a great degree. Version 2.0 brings more than 40 new controls and provides many new classes and concepts. With these additions ASP.NET 2.0 is poised to be stronger, flexible and powerful than ever before. This book is about ASP.NET 2.0. It teaches you most of the concepts that you need to make yourself up and running with ASP.NET 2.0. There are books that cover just the new additions to ASP.NET infrastructure. This book is different. It looks at ASP.NET 2.0 as a complete platform for web application development. You will find many topics that are equally applicable in ASP.NET 1.x also. Care has been taken that you need not refer to any 1.x book for understanding the concepts.
Pro ADO.NET with VB .NET 1.1
(APress, November 2004)

Calling all VB .NET programmers and web developers! This highly anticipated book provides thorough instruction for using ADO.NET, supported with numerous relevant code examples and extensive technical information. So whether you're developing web applications using ASP.NET, Windows Forms applications, or XML Web Services, you will become adept at maximizing .NET's data access technology. Topics include: ADO.NET data architecture; data readers, adapters, and DataSets; safer development with XML Schemas; data relationships; and ADO.NETs built-in support and performance optimization. With such valuable content, you will come to master a solution-oriented approach to ADO.NET.
Professional ADO.NET with VB.NET
(WROX Press, December 2002)

ADO.NET is Microsoft's latest data access technology and, as an integral part of the .NET Framework, is far more than just an ADO upgrade. ADO.NET provides an extensive set of .NET classes that facilitate efficient access to data in a large variety of sources, enable sophisticated manipulation and sorting of data, and form an important framework within which to implement inter-application communication. This book provides a comprehensive guide to using ADO.NET, with plenty of practical code examples and extensive technical information. Whether you're developing web applications using ASP.NET, Windows Forms applications, or XML Web Services, this book will show you how to use .NET's data access technology to maximum effect. Along the way, it looks at: Understanding the architecture of the ADO.NET data providers, Reading and writing data with data readers, data adapters and DataSets, Making development safer with XML Schemas and strongly typed DataSets, Defining constraints on and relationships between your data, Using ADO.NET's built-in support for transactional processing, Optimizing the performance and security of your ADO.NET applications, Developing your own data provider for a custom data source.
Professional XML for .NET Developers
(WROX Press, December 2001)

XML is now an established technology for the description and transportation of data, and has made a major impact on almost every aspect of software development. When Microsoft introduced the .NET Framework, they took advantage of XML wherever they could. No other technology is so tightly bound with .NET as XML, both at the developer level and underlying the whole framework. This book aims to give the reader enough information to be able to use XML from within the .NET Framework in the most efficient manner possible. It will explain in detail the usage of all the XML-related .NET Framework library classes for the manipulation, validation, transformation, and serialization of XML data, using both C# and Visual Basic .NET. It also looks at how the developer can utilize the full power of XML within the .NET Framework, for example, with the new XML capabilities of ADO.NET and ASP.NET. As is demonstrated, the .NET Framework itself uses XML, in configuration files, meta data, and C#'s XML code documentation mechanism, for example. This book is aimed at intermediate-level programmers who have started on their journey towards .NET development, and who want to see how to use XML within their applications to its best advantage. Basic knowledge of C# or Visual Basic .NET, XML, and XML related technologies (XSLT, XPath, and XML Schemas) is necessary.
Professional ADO.NET
(WROX Press, November 2001)

ADO.NET is Microsoft's latest data access technology and, as an integral part of the .NET Framework, is far more than simply an upgrade of previous incarnations of ADO. ADO.NET provides an extensive set of .NET classes that facilitate efficient access to data from a large variety of sources, enable sophisticated manipulation and sorting of data, and forms an important framework within which to implement inter-application communication and XML Web Services. This book provides a comprehensive guide to using ADO.NET, with plenty of practical code examples, extensive technical information, and a detailed case study. Whether you are developing Web Applications using ASP.NET, Windows Forms applications, or XML Web Services, this book will show you how to utilize .NET's data access technology to maximum effect.

ASP.NET Core, SOLID Principles, and Design Patterns

Now a days there are many learning options available to .NET developers. But if you are looking for more structured, code intensive, and down-to-earth learning experience we would be happy to help. Instructor-led online courses for individuals and small groups conducted by Bipin Joshi. Get in touch with our web team for registration and more details.
Quality training at reasonable fees
Lots of hands-ons with real-world examples
One-to-One / Small Groups


Ajapa Dhyana for Kundalini and Chakras

Now a days there are many learning options available to spiritual seekers. But if you are looking for more structured, authentic, and blissful meditative yogic techniques we would be happy to help. Online guidance and mentoring for selected individuals by Bipin Joshi. Get in touch with our web team for registration and more details.
Manage stress and work pressures
Open Chakras and awaken Kundalini
One-to-One guidance and mentoring
Subscribe to our newsletter

Get monthly email updates about my ASP.NET, Yoga, and Spirituality articles as they get added to our websites.

  

Receive Weekly Updates